thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Her Majesty The Queen's birthday"

 • เขา;เธอ;ท่านของเขา;ของเธอ;ของท่าน
  kăo ;ter ;tân kŏng kăo ;kŏng ter ;kŏng tân
 • พระเจ้าแผ่นดิน
  prá jâo pàen din
 • พระนาง;พระนางเจ้า;เทวีราชินี
  prá naang ;prá naang jâo ;tay-wee raa-chí-nee
 • วันเกิด
  wan gèrt