thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Fiscal Policy Office"

  • ทางการเงิน;เรื่องเงิน
    taang gaan ngern ;rêuang ngern
  • นโยบาย
    ná-yoh-baai
  • ที่ทำงาน;สำนักงาน;ออฟฟิศ
    têe tam ngaan ;săm-nák ngaan ;óf-fít