thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Department of Public Welfare"

 • แพนกกรม;กอง
  pá-nâek grom ;gong
 • ของ;แห่งเป็น
  kŏng ;hàeng bpen
 • สาธารณ;สาธารณชน
  săa-taa-rá-ná ;săa-taa-rá-ná chon
 • สวัสดิการ;ด้านสวัสดิการ
  sà-wàt-dì-gaan ;dâan sà-wàt-dì-gaan