thai2english-logo
search

Search Results

The following English words matched your search "Agricultural Land Reform"

  • เกษตรกรรม
    gà-sàyt-dtrà-gam
  • ดิน;ที่;ประเทศ;แผ่นดิน;ดินแดน;ที่ดิน;พื้นดิน
    din ;têe ;bprà-tâyt ;pàen din ;din daen ;têe din ;péun din
  • เปลี่ยนแปลง
    bplìan bplaeng