thai2english logo

will

 • Add to favorites
 • 1
  [ Auxiliary ]
  จะ
 • 2
  [ Singular noun, plural wills ]
  ความต้องการ;ความหวัง;ความตั้งใจ
  kwaam dtông gaan ;kwaam wăng ;kwaam dtâng jai

Example Sentences

 • ได้ครับ · ผมจะเชื่อคุณ
  dâai kráp · pŏm jà chêuua kun
  Yes, sir. I will , sir.
 • มันจะกั้นพวกมันไว้
  man jà gân pûuak man wái
  That will hold them.
 • เขาจะนำความสมดุลมา
  kăo jà nam kwaam sà-má-dun maa
  He will bring balance.
 • นานไหมคะกว่าจะได้
  naan măi ká gwàa jà dâai
  How long will it take ?
 • คุณจะไปด้วยไหม
  kun jà bpai dûuay măi
  Will you go, too ?
 • คุณจะทำจริงๆ · เหรอ
  kun jà tam jing jing · rĕr
  Will you really ?