thai2english logo

when

 • Add to favorites
 • 1
  [ Conjunction ]
  ขณะที่;ตอนที่;ในขณะที่;เวลาที่;พอ
  kà-nà têe ;dton-têe ;nai kà-nà têe ;way-laa têe ;por
 • 2
  [ Adverb ]
  เมื่อ;เมื่อใด;เมื่อครั้ง
  mêuua ;mêuua dai ;mêuua kráng

Example Sentences

 • โทรหาเขาด้วย · ตอนเขากลับมา
  toh hăa kăo dûuay · dton kăo glàp maa
  Call him when he gets back.
 • มันเปิดให้บริการเมื่อไหร่เหรอ
  man bpèrt hâi bor-rí-gaan mêuua rài rĕr
  When did it open ?
 • คุณจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะ
  kun jà glàp maa mêuua rài lâ
  When do you come back ?
 • เมื่อนั้นเราจะลงมือ
  mêuua nán rao jà long meu
  That's when we do it.
 • หนูได้เจอเขามาเมื่อไหร่
  nŏo dâai jer kăo maa mêuua rài
  When did you meet him ?
 • ฉันพูดตอนไหน
  chăn pôot dton năi
  When did I say that ?