thai2english logo

up

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective ]
  ขึ้น
  kêun

Example Sentences

 • ก็ได้ · ผมตื่นแล้ว
  gôr dâai · pŏm dtèun láew
  All right, I am up.
 • คุณกำลังบอกเลิกฉันเหรอ
  kun gam-lang bòk lêrk chăn rĕr
  You are breaking up with me ?
 • ฉันว่ามันถูกกุขึ้นมาทั้งนั้น
  chăn wâa man tòok gù kêun maa táng nán
  I thought they were made up.
 • เขากำลังขุดสวนอยู่นะ
  kăo gam-lang kùt sŭuan yòo ná
  He's digging up the garden.
 • เร็วเข้า · เร็วๆ
  reo kâo · reo reo
  Hurry up. Hurry.
 • ที่ที่คุณเติบโตขึ้นมา
  têe têe kun dtèrp dtoh kêun maa
  The place you grew up in.