thai2english logo

top

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural tops ]
  ยอด
  yôt
 • 2
  [ Singular noun, plural tops ]
  บน;ด้านบน;ข้างบน
  bon ;dâan bon ;kâang bon
 • 3
  [ Singular noun, plural tops ]
  หน้า
  nâa

Example Sentences

 • ฉันอยู่
  chăn yòo
  I am on top of it.
 • ฉันบอกว่าข้างบน
  chăn bòk wâa kâang bon
  I said the top.
 • นี่ของดีหรือเปล่า
  nêe kŏng dee rĕu bplào
  Is this top of the range ?
 • ทุกคน · ขึ้นไป
  túk kon · kêun bpai
  Everyone, up to top.
 • อันบนนู่น
  an bon nôon
  The one on top.
 • เป็นนักออกแบบมือหนึ่ง
  bpen nák òk bàep meu nèung
  Become the top designer.