thai2english logo

ten

 • Add to favorites
 • 1
  [ Quantifier ]
  สิบ
  sìp

Example Sentences

 • เขาควรจะฆ่าสิบคน
  kăo kuuan jà kâa sìp kon
  She should have killed ten.
 • ประมาณเก้าถึงสิบชั่วโมง
  bprà-maan gâo tĕung sìp chûua mohng
  Nine or ten hours.
 • ประมาณสิบคนค่ะ
  bprà-maan sìp kon kâ
  About ten people.
 • ผมวิ่งครบสิบรอบแล้ว
  pŏm wîng króp sìp rôp láew
  I ran ten laps.
 • ฉันบอกว่าอีกสิบรอบ
  chăn bòk wâa èek sìp rôp
  I said ten more laps.
 • อีกสิบรอบ
  èek sìp rôp
  Ten more laps.