thai2english-logo
search

task

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural tasks ]
  การ;งาน;โครงการ;งานหนัก
  gaan ;ngaan ;krohng gaan ;ngaan nàk
 • 2
  [ Singular noun, plural tasks ]
  ภาระ;ภารกิจ;ภาระหน้าที่
  paa-rá ;paa-rá-gìt ;paa-rá nâa têe

Example Sentences

 • นี้คือภารกิจแรก
  née keu paa-rá-gìt râek
  That's the first task.
 • อะไรคืองานใหญ่หรือค่ะ
  à-rai keu ngaan yài rĕu kâ
  What is this great task ?