thai2english-logo
search

suffer

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  เจ็บช้ำ
  jèp chám
 • 2
  [ Verb ]
  ทุกข์
  túk

Example Sentences

 • ฉันคิดว่าฉันคงลำบากมาก
  chăn kít wâa chăn kong lam-bàak mâak
  I think I'd suffer a lot.
 • คนอย่างฉันจะต้องอดทน
  kon-yàang-chăn jà dtông òt ton
  People like me will suffer.
 • คุณก็ต้องทนเอาหน่อย
  kun gôr dtông ton ao nòi
  You have to suffer a little.