thai2english-logo
search

stone

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural stones ]
  พลอย;เพชรพลอย
  ploi ;pét ploi
 • 2
  [ Singular noun, plural stones ]
  หิน;ผา;ก้อนหิน
  hĭn ;păa ;gôn hĭn

Example Sentences

 • ฉันไม่มีหิน
  chăn mâi mee hĭn
  I don't have the stone.
 • ฉันไม่มีหินนั่น
  chăn mâi mee hĭn nân
  I don't have the stone.
 • ผมไม่มีหินนั่น
  pŏm mâi mee hĭn nân
  I don't have the stone.
 • มันเป็นหินหรือเปล่า
  man bpen hĭn rĕu bplào
  Is it not a stone ?
 • หินกลิ้งไปกลิ้งมาอะไร
  hĭn glîng bpai glîng maa à-rai
  What rolling stone ?