thai2english-logo
search

soul

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural souls ]
  วิญญาณ;อก;จิตวิญญาณ
  win-yaan ;òk ;jìt win-yaan

Example Sentences

 • เขาชำแหละวิญญาณฉัน
  kăo cham làe win-yaan chăn
  She cuts right to my soul.
 • ส่วนหนึ่งของวิญญาณของคุณเหรอ
  sùan nèung kŏng win-yaan kŏng kun rĕr
  A part of your soul ?
 • มันทำให้วิญญาณฉันลุกเป็นไฟ
  man tam hâi win-yaan chăn lúk bpen fai
  It sets my soul on fire.
 • มารับวิญญาณของเธอไป
  maa ráp win-yaan kŏng ter bpai
  To receive her soul.
 • เพื่อมารับวิญญาณของเขา
  pêua maa ráp win-yaan kŏng kăo
  To receive her soul.