thai2english logo

side

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural sides ]
  ด้าน
  dâan
 • 2
  [ Singular noun, plural sides ]
  ริม;ขอบ
  rim ;kòp
 • 3
  [ Singular noun, plural sides ]
  ฝ่าย;ปีก
  fàai ;bpèek
 • 4
  [ Singular noun, plural sides ]
  ข้าง;ภาย;ข้างเคียง
  kâang ;paai ;kâang kiiang

Example Sentences

 • ผมจะดูด้านซ้าย
  pŏm jà doo dâan sáai
  I got left side.
 • คุณอยู่ข้างผมหรืออยู่ข้างเขากันแน่
  kun yòo kâang pŏm rĕu yòo kâang kăo gan nâe
  Are you on my side or his ?
 • คุณอยู่ข้างเขาเหรอ
  kun yòo kâang kăo rĕr
  Are you taking her side ?
 • ไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลย
  mâi mee krai yòo kâang chăn loiie
  No one's on my side.
 • คุณอยู่ข้างใครกันแน่
  kun yòo kâang krai gan nâe
  Whose side are you on ?
 • อยู่ข้างๆ · ฉันไม่ได้เหรอ
  yòo kâang kâang · chăn mâi dâai rĕr
  Can't you stay by my side ?