thai2english logo

shall

 • Add to favorites
 • 1
  [ Auxiliary ]
  จะ

Example Sentences

 • แล้วเราจะเรียนกันยังไงล่ะ
  láew rao jà riian gan yang ngai lâ
  So how shall we have class ?
 • แล้วเราจะทำอย่างไงกันต่อไปดี
  láew rao jà tam yàang ngai gan dtòr bpai dee
  What shall we do ?
 • ที่รัก · พวกเราจะไปกันหรือยัง
  têe rák · pûuak rao jà bpai gan rĕu yang
  Honey, shall we go ?
 • ฉันจะทำยังไงดี
  chăn jà tam yang ngai dee
  What shall I do ?
 • พวกเราจะดูเรื่องอะไรดี
  pûuak rao jà doo rêuuang à-rai dee
  What shall we watch ?
 • พวกเราจะไปกันหรือยัง
  pûuak rao jà bpai gan rĕu yang
  Shall we leave ?