thai2english-logo
search

rock

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural rocks ]
  หิน;ผา;ก้อนหิน;โขดหิน
  hĭn ;păa ;gôn hĭn ;kòht hĭn
 • 2
  [ Verb ]
  โคลง;ส่าย
  klohng ;sàai

Example Sentences

 • พร้อมจะลุยหรือยัง
  próm jà lui rĕu yang
  Are you ready to rock ?
 • จับก้อนหินไว้
  jàp gôn hĭn wái
  Hold on to the rock.
 • นี่ · นี่ไงหินเกลือ
  nêe · nêe ngai hĭn gleua
  This, this is a salt rock.