thai2english logo

pulse

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural pulses ]
  ชีพจร
  chêep-pá-jon

Example Sentences

 • ไม่ชีพจรหรือจังหวะเลย
  mâi chêep-pá-jon rĕu jang-wà loiie
  No pulse or rhythm.
 • ดี · ไม่มีชีพจร
  dee · mâi mee chêep-pá-jon
  Good, no pulse.