thai2english-logo
search

protect

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  คุ้ม;รักษ์;ปก;ป้อง;คุม;คุ้มครอง;อนุรักษ์;ปกป้อง;ป้องกัน;รักษา;คุ้มกัน
  kúm ;rák ;bpòk ;bpông ;kum ;kúm krong ;à-nú-rák ;bpòk bpông ;bpông gan ;rák-săa ;kúm gan

Example Sentences

 • ฉันตั้งใจจะปกป้องเขา
  chăn dtâng jai jà bpòk bpông kăo
  I intend to protect her.
 • ฉันไม่สามารถแม้แต่จะปกป้องคุณได้ด้วยซ้ำไป
  chăn mâi săa-mâat máe dtàe jà bpòk bpông kun dâai dûay sám bpai
  I can't even protect you.
 • เขาพยายามปกป้องคุณ
  kăo pá-yaa-yaam bpòk bpông kun
  He's trying to protect you.
 • ผมขอปกป้องคุณนะ
  pŏm kŏr bpòk bpông kun ná
  I would like to protect you.
 • พี่จะปกป้องคุณ
  pêe jà bpòk bpông kun
  I will protect you.
 • ฉันจะปกป้องคุณเอง
  chăn jà bpòk bpông kun ayng
  I'll protect you.