please

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  เอาใจ;เอาใจใส่
  ao jai ;ao jai sài
 • 2
  [ Auxiliary ]
  โปรด;ช่วย;กรุณา
  bpròht ;chûuay ;gà-rú-naa

Example Sentences

 • โปรดกลับมาเถอะ
  bpròht glàp maa tùh
  Please return it.
 • เข้ามาสิค่ะ · เชิญเลย
  kâo maa sì kâ · chern loiie
  Yes, come in , please.
 • กรุณามากับเรา
  gà-rú-naa maa gàp rao
  Please come with us.
 • รอตรงนั้นด้วยครับ
  ror dtrong nán dûuay kráp
  Please wait over there.
 • ได้โปรดเถอะ
  dâai bpròht tùh
  Please do it.
 • โปรดรับนี้ไว้ด้วย
  bpròht ráp née wái dûuay
  Please take this.