thai2english-logo
search

piece

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural pieces ]
  ชิ้น;อัน;ก้อน;ชิ้นส่วน
  chín ;an ;gôn ;chín sùan

Example Sentences

 • จดหมายแรกของเรา
  jòt măai râek kŏng rao
  Our first piece of mail.
 • เอาอย่างอื่นด้วยก็ดีนะ
  ao yàang èun dûay gôr dee ná
  Another piece would be nice.
 • ขอลองซักชิ้น
  kŏr long sák-chín
  I could try a piece.
 • มันเป็นพยานหลักฐานนะ
  man bpen pá-yaan làk tăan ná
  It is a piece of evidence.
 • ฉันมีชิ้นเดียวเอง
  chăn mee chín dieow ayng
  I only had one piece.
 • หมายถึงออกมาไม่สมประกอบแน่
  măai tĕung òk maa mâi sŏm bprà-gòp nâe
  Not one piece that is.