thai2english logo

perform

  • Add to favorites
  • 1
    [ Verb ]
    ปฏิบัติ;ทำ;แสดง;กระทำ;ประกอบ;ทำการ;ปฏิบัติการ;ทำหน้าที่
    bpà-dtì-bàt ;tam ;sà-daeng ;grà-tam ;bprà-gòp ;tam gaan ;bpà-dtì-bàt gaan ;tam nâa têe