thai2english logo

only

 • Add to favorites
 • 1
  [ Determiner ]
  เดียว;อย่างเดียว
  diieow ;yàang diieow
 • 2
  [ Conjunction ]
  เพียง;แค่;แต่;เท่านั้น;สัก;เพียงแค่;เพียงแต่;แต่เพียง
  piiang ;kâe ;dtàe ;tâo nán ;sàk ;piiang kâe ;piiang dtàe ;dtàe piiang

Example Sentences

 • ก็เลยจัดเสร็จแค่ครึ่งเดียว
  gôr loiie jàt sèt kâe krêung diieow
  I only got halfway through.
 • คุณมีทางเลือกเพียงทางเดียว
  kun mee taang lêuuak piiang taang diieow
  You have only one choice.
 • หากจะทำลายต้องทำลายที่นั่นเพียงเท่านั้น
  hàak jà tam laai dtông tam laai têe nân piiang tâo nán
  Only there can it be unmade.
 • เพื่อนเพียงคนเดียวของผม
  pêuuan piiang kon diieow kŏng pŏm
  My only friend.
 • เราเลือกได้แค่ทางเดียว
  rao lêuuak dâai kâe taang diieow
  We can only choose one.
 • มันเป็นวันเดียวที่เราจะได้พบกัน
  man bpen wan diieow têe rao jà dâai póp gan
  It is our only day to meet.