thai2english logo

knee

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural knees ]
  เข่า;หัวเข่า
  kào ;hŭua kào

Example Sentences

 • หัวเข่าคุณ · ดีขึ้นหรือยังคะ
  hŭua kào kun · dee kêun rĕu yang ká
  Your knee, is it okay ?
 • เข่าเขาถลอกนะ
  kào kăo tà-lòk ná
  He scraped his knee.