thai2english logo

joke

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural jokes ]
  คำตลก;เรื่องตลก;มุข
  kam dtà-lòk ;rêuuang dtà-lòk ;múk
 • 2
  [ Verb ]
  พูดเล่น;ล้อ;ล้อเล่น
  pôot lên ;lór ;lór lên

Example Sentences

 • น่าจะเป็นเรื่องตลกนะ · ใช่ไหม
  nâa jà bpen rêuuang dtà-lòk ná · châi măi
  Probably a joke, right ?
 • นั่นอะไรนะ · เขาล้อเล่นหรือเปล่า
  nân à-rai ná · kăo lór lên rĕu bplào
  What's this ? She's a joke.
 • มันเป็นเรื่องตลกนะ
  man bpen rêuuang dtà-lòk ná
  It is a joke.
 • อยากได้ยินเรื่องตลกไหม
  yàak dâai yin rêuuang dtà-lòk măi
  Want to hear a joke ?
 • อยากฟังเรื่องตลกไหม
  yàak fang rêuuang dtà-lòk măi
  Want to hear a joke ?
 • ล้อเล่นน่ะค่ะ
  lór lên nâ kâ
  It is a joke.