thai2english-logo
search

job

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural jobs ]
  การ;งาน;การงาน
  gaan ;ngaan ;gaan ngaan

Example Sentences

 • งานแบบไหน
  ngaan bàep năi
  What kind of job ?
 • กับงานที่คุณต้องการ
  gàp ngaan têe kun dtông gaan
  With this job you need it.
 • ฉันควรจะลาออกจากงานดีไหม
  chăn kuan jà laa òk jàak ngaan-dee măi
  Should I quit my job ?
 • ลูกชายคุณหางานทำได้หรือยัง
  lôok chaai kun hăa ngaan tam dâai rĕu yang
  Your son find a job yet ?
 • ฉันหวังว่าคุณจะหางานทำไม่ได้นะ
  chăn wăng wâa kun jà hăa ngaan tam mâi dâai ná
  I hope you don't find a job.
 • ฉันจะหางาน
  chăn jà hăa ngaan
  I'll find a job.