thai2english logo

into

 • Add to favorites
 • 1
  [ Preposition ]
  เข้า;ไป;เป็น;มา;สู่;เข้าไป;กลายเป็น
  kâo ;bpai ;bpen ;maa ;sòo ;kâo bpai ;glaai bpen

Example Sentences

 • มันก็เลยลุกลามกลายเป็นปอดอักเสบ
  man gôr loiie lúk laa-mók laai bpen bpòt àk-sèp
  It developed into pneumonia.
 • ต่อมามันลามเป็นปอดบวม
  dtòr maa man laam bpen bpòt buuam
  It developed into pneumonia.
 • เขาตกลงไปในหุบเขา
  kăo dtòk long bpai nai hùp kăo
  He fell into a ravine.
 • ก้าวเข้าไปในถ้ำของคุณ
  gâao kâo bpai nai tâm kŏng kun
  Step forward into your cave.
 • คุณ · เข้าไปไม่ได้
  kun · kâo bpai mâi dâai
  You can't go into the unit.
 • พวกมันเป็นอะไรไป
  pûuak man bpen à-rai bpai
  What's gotten into them ?