thai2english logo

impoundment

  • Add to favorites
  • 1
    [ Singular noun, plural impoundments ]
    การไม่ใช้งบประมาณที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำหนดให้
    gaan mâi chái ngóp bprà-maan têe fàai ní-dtì ban-yàt gam-nòt hâi