thai2english logo

if

 • Add to favorites
 • 1
  [ Conjunction ]
  หาก;ถ้า;หากว่า;ถ้าหาก
  hàak ;tâa ;hàak wâa ;tâa hàak

Example Sentences

 • ถ้าฉันทำล่ะ
  tâa chăn tam lâ
  If I did ?
 • ถ้าเพื่อนเธอมาล่ะ
  tâa pêuuan ter maa lâ
  What if a friend comes ?
 • ถ้ามันสมควรนะ
  tâa man sŏm kuuan ná
  If it is appropriate.
 • จะเกิดอะไรถ้าเขายากจน
  jà gèrt à-rai tâa kăo yâak jon
  So what if he's poor ?
 • แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งตายก่อนล่ะ
  láew tâa kon dai kon nèung dtaai gòn lâ
  What if someone dies first ?
 • ถ้าหากเขาฆ่าคุณ
  tâa hàak kăo kâa kun
  If he killed you.