thai2english logo

healthy

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective, comparative healthier, superlative healthiest ]
  กระปรี้กระเปร่า
  grà-bprêe-grà-bprào

Example Sentences

 • สุขภาพของฉันยังดีมากพอ
  sùk-kà-pâap kŏng chăn yang dee mâak por
  I am very healthy.
 • ฉันมีสุขภาพที่ดีมากคะ
  chăn mee sùk-kà-pâap têe dee mâak ká
  I am very healthy.
 • ตอนนี้เขาสุขภาพดีมากด้วย
  dton-née kăo sùk-kà-pâap dee mâak dûuay
  He's very healthy right now.
 • แล้วสุขภาพของเขาละ
  láew sùk-kà-pâap kŏng kăo lá
  What, that he's healthy ?
 • เขาดูอดอยาก
  kăo doo òt yàak
  She has a healthy appetite.
 • ฉันอยากอยู่อย่างสบาย
  chăn yàak yòo yàang sà-baai
  I want to stay healthy.