thai2english logo

heading

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural headings ]
  ชื่อเรื่อง;หัวข้อ
  chêu rêuuang ;hŭua kôr

Example Sentences

 • จะไปไหนครับ
  jà bpai năi kráp
  Where are you heading ?
 • แล้วนี่คุณจะไปไหนกัน
  láew nêe kun jà bpai năi gan
  Where are you heading to ?
 • ทางไหนที่คุณจะพาไป
  taang năi têe kun jà paa bpai
  Which way are you heading ?
 • รับทราบ · กำลังมุ่งหน้าไป
  ráp sâap · gam-lang mûng nâa bpai
  Got it. Heading westbound.
 • คุณกลับบ้านเลยหรือเปล่า
  kun glàp bâan loiie rĕu bplào
  Are you heading home soon ?
 • ผมจะออกไปแล้วนะ
  pŏm jà òk bpai láew ná
  I am heading out.