thai2english logo

hardly

 • Add to favorites
 • 1
  [ Auxiliary ]
  ค่อย
  kôi

Example Sentences

 • แบบนี้เป็นทีมได้ยาก
  bàep née bpen teem dâai yâak
  This is hardly a team.
 • ยากที่ใครจะมารู้
  yâak têe krai jà maa róo
  Hardly anyone knows that.