thai2english logo

get

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ได้;ได้รับ;ได้มา;รับได้
  dâai ;dâai ráp ;dâai maa ;ráp dâi

Example Sentences

 • ฉันไม่ได้กลัว
  chăn mâi dâai gluua
  I don't get scared.
 • ผมหวังว่าเราจะคบกันจริงจังได้
  pŏm wăng wâa rao jà kóp gan jing jang dâai
  I wish we can get serious.
 • รับกาแฟสักหน่อยไหม
  ráp gaa-fae sàk nòi măi
  Can I get you some coffee ?
 • คุณกลับบ้านไม่ได้เหรอ
  kun glàp bâan mâi dâai rĕr
  Can't you get back home ?
 • คุณยังไม่ได้ปริญญาเลยนะ
  kun yang mâi dâai bpà-rin-yaa loiie ná
  You didn't get a degree.
 • ได้ · ขึ้นมาซิ
  dâai · kêun maa sí
  Sure, sure. Get in.