thai2english logo

find

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  พบ;เจอ;ประสบ;พบเจอ
  póp ;jer ;bprà-sòp ;póp jer

Example Sentences

 • คุณหาเจอหรือเปล่า
  kun hăa jer rĕu bplào
  Did you find out ?
 • เราเจอกี่เล่มแล้วนะ
  rao jer gèe lêm láew ná
  How many did we find ?
 • พบว่าเขายังมีชีวิตอยู่
  póp wâa kăo yang mee chee-wít yòo
  Find her alive.
 • ฉันควรจะไปหาเขาหรือเปล่า
  chăn kuuan jà bpai hăa kăo rĕu bplào
  Should I go find him ?
 • เราหาตัวเขาไม่พบ
  rao hăa dtuua kăo mâi póp
  We can't find the guy.
 • คุณคิดว่าฉันซาดิไหม
  kun kít wâa chăn saa dì ส măi
  Do you find me sadistic ?