thai2english logo

even

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective ]
  คู่
  kôo
 • 2
  [ Adjective, adverb ]
  เสมอ;เรียบ;แบน;สม่ำเสมอ
  sà-mĕr ;rîiap ;baen ;sà-màm-sà-mĕr
 • 3
  [ Conjunction ]
  แม้;ถึงจะ;แม้แต่
  máe ;tĕung jà ;máe dtàe

Example Sentences

 • แม้ก่อนที่จะเกิดปัญหานะ
  máe gòn têe jà gèrt bpan-hăa ná
  Even before the problems.
 • ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจูบเขาด้วยซ้ำไป
  chăn mâi săa-mâat máe dtàe jà jòop kăo dûuay sám bpai
  I can't even kiss him.
 • ฉันไม่สามารถแม้แต่จะปกป้องคุณได้ด้วยซ้ำไป
  chăn mâi săa-mâat máe dtàe jà bpòk bpông kun dâai dûuay sám bpai
  I can't even protect you.
 • แม้แต่ปู่เหรอ
  máe dtàe bpòo rĕr
  Even to grandfather ?
 • ตอนนี้แม้แต่โทรหาคุณ · ก็ไม่ได้เหรอ
  dton-née máe dtàe toh hăa kun · gôr mâi dâai rĕr
  I can't even call you now ?
 • ผมรู้จักคนที่ดีกว่านี้อีก
  pŏm róo jàk kon têe dee gwàa née èek
  I know someone even better.