thai2english logo

date

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural dates ]
  วัน;วันที่
  wan ;wan têe
 • 2
  [ Singular noun, plural dates ]
  เดท;การเดท
  dèt ;gaan dèt
 • 3
  [ Verb ]
  นัด;คบ
  nát ;kóp

Example Sentences

 • คุณมีนัดแล้วนะ
  kun mee nát láew ná
  You got a date.
 • มันไม่ใช่เดทซักหน่อย
  man mâi châi dèt sák nòi
  It wasn't a date.
 • ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกเดท
  chăn mâi dâai ráp à-nú-yâat hâi òk dèt
  I am not allowed to date.
 • คุณเดทกับเธอเหรอ
  kun dèt gàp ter rĕr
  Did you date her ?
 • มีนัดเหรอ
  mee nát rĕr
  You have a date ?
 • เดทแรกของเรา
  dèt râek kŏng rao
  Our first date.