thai2english logo

dare

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ท้า;ท้าทาย
  táa ;táa taai

Example Sentences

 • มองหน้าหาเรื่องเหรอ
  mong nâa hăa rêuuang rĕr
  Dare you stare ?
 • กล้าดียังไงมาพูดกับฉันนะ · หา
  glâa dee yang ngai maa pôot gàp chăn ná · hăa
  How dare you talk to me ?
 • แกกล้าดียังไง · ไอ้สวะ
  gae glâa dee yang ngai · âi sà-wà
  How dare you, you bum ?
 • เขากล้าดียังไง
  kăo glâa dee yang ngai
  How dare he ?
 • คุณกล้าดียังไง
  kun glâa dee yang ngai
  How dare you ?
 • มาเลย · ฉันท้าคุณ
  maa loiie · chăn táa kun
  Come on. I dare you.