thai2english-logo
search

cut

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural cuts ]
  แผล;บาดแผล
  plăe ;bàat plăe
 • 2
  [ ]
  หั่น;แล่
  hàn ;lâe
 • 3
  [ Verb, past, past participle ]
  ฟัน;สิน
  fan ;sĭn
 • 4
  [ Verb, past, past participle ]
  ตัด
  dtàt

Example Sentences

 • คุณเป็นคนตัดสายส่งน้ำมันของผมหรือเปล่า
  kun bpen kon dtàt săai sòng náam man kŏng pŏm rĕu bplào
  Did you cut my fuel line ?
 • ผมกำลังจะตัดมันแล้ว
  pŏm gam-lang jà dtàt man láew
  I am going to cut it.
 • ให้ฉันตัดให้หนูนะ
  hâi chăn dtàt hâi nŏo ná
  Let me cut it for you.
 • ฉันเฉือนคุณ
  chăn chĕuan kun
  I cut you.
 • ตัดเล็บเท้าซะด้วย
  dtàt lép táo sá dûay
  Cut your toenails.
 • เร็วๆ · สิ · แล้วก็ตัดอะไรซักอย่างซิ
  reo reo · sì · láew gôr dtàt à-rai sák yàang sí
  Hurry up and cut something.