thai2english logo

coronary heart disease

  • Add to favorites
  • 1
    [ Noun ]
    โรคหลอดเลือดหัวใจ;โรคหัวใจขาดเลือด
    rôhk lòt lêuuat hŭua jai ;rôhk hŭua jai kàat lêuuat