thai2english-logo
search

coach

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural coaches ]
  โค้ช
  kóht

Example Sentences

 • โค้ช · ได้เวลาแล้ว
  kóht · dâi way-laa láew
  Coach. It is time.
 • ขอโทษค่ะ · โค้ช
  kŏr tôht kâ · kóht
  Excuse me, coach.
 • คุณเป็นโค้ชหรือเปล่า
  kun bpen kóht rĕu bplào
  Are you the coach ?
 • ฉันลาโค้ชแล้ว
  chăn laa kóht láew
  I took leave from the coach.
 • พวกเราอยากพบโค้ช
  pûak rao yàak póp kóht
  We want to see the coach.
 • ฉันเป็นนักกีฬาและโค้ชด้วย
  chăn bpen nák gee-laa láe kóht dûay
  I am a player cum coach.