thai2english logo

change

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural changes ]
  เปลี่ยน;แปลง;เปลี่ยนแปลง;แลก;แปร;แลกเปลี่ยน;ความเปลี่ยนแปลง;ปรับเปลี่ยน
  bplìian ;bplaeng ;bplìian bplaeng ;lâek ;bprae ;lâek bplìian ;kwaam bplìian bplaeng ;bpràp bplìian

Example Sentences

 • บางสิ่งเปลี่ยนไปแล้ว
  baang sìng bplìian bpai láew
  Some things do change.
 • อะไรเนี่ย · เปลี่ยนก็ได้ค่ะ
  à-rai nîia · bplìian gôr dâai kâ
  What's this ? Change it.
 • ขอเปลี่ยนช่องได้ไหม
  kŏr bplìian chông dâai măi
  Can I change the channel ?
 • ฉันกำลังจะเปลี่ยน
  chăn gam-lang jà bplìian
  I am gonna go change.
 • แล้วอยู่ๆ · ทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะ
  láew yòo yòo · tam-mai tĕung bplìian jai lâ
  Why the sudden change ?
 • ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
  bpai bplìian sêuua pâa
  To change my clothes.