cell

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural cells ]
  เซล;เซลล์
  sen ;sen

Example Sentences

 • ใช่ · เขาปิดโทรศัพท์มือถือนะ
  châi · kăo bpìt toh-rá-sàp meu tĕu ná
  Yes. His cell phone is off.
 • โทรหาเขาสิ
  toh hăa kăo sì
  Call her cell phone.
 • โทรศัพท์ของฉันอยู่ที่ไหน
  toh-rá-sàp kŏng chăn yòo têe năi
  Where is my cell phone ?
 • มือถือของเขาก็ปิดด้วย
  meu tĕu kŏng kăo gôr bpìt dûuay
  Her cell phone's off too.
 • ทุกๆ · เซลในร่างกาย
  túk túk · sen nai râang gaai
  Every cell in your body.
 • ทุกเซลในร่างกายคุณ
  túk-sen nai râang gaai kun
  Every cell in your body.