thai2english-logo
search

car

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural cars ]
  รถ;รถยนต์
  rót ;rót yon

Example Sentences

 • อยู่ในรถ
  yòo nai rót
  It's in the car.
 • รถเป็นอะไรคะ
  rót bpen à-rai ká
  What happened to the car ?
 • ลักษณะรถเป็นยังไงเหรอครับ
  lák-sà-nà rót bpen yang ngai rĕr kráp
  What kind of car is it ?
 • นี่รถเราเหรอครับ
  nêe rót rao rĕr kráp
  Is this our car ?
 • คุณเคยเห็นรถของเขาไหม
  kun koie hĕn rót kŏng kăo măi
  Have you ever seen his car ?
 • อ้าว · รถเป็นอะไรละเนี่ย
  âao · rót bpen à-rai lá nîa
  What's wrong with the car ?