thai2english logo

capability

  • Add to favorites
  • 1
    [ Singular noun, plural capabilities ]
    ความสามารถ;ศักยภาพ;ประสิทธิภาพ;ทักษะ
    kwaam săa-mâat ;sàk-gà-yá pâap ;bprà-sìt-tí-pâap ;ták-sà