thai2english logo

by

 • Add to favorites
 • 1
  [ Preposition ]
  โดย;กับ;ด้วย
  doi ;gàp ;dûuay

Example Sentences

 • หมายความว่าไง
  măai kwaam wâa ngai
  What did you mean by that ?
 • อืมม · ตกลง · แล้วฉันจะแวะเข้าไปนะ
  eum · dtòk long · láew chăn jà wáe kâo bpai ná
  OK, I'll stop by.
 • ใกล้ถึงแล้วล่ะ
  glâi tĕung láew lâ
  It is close by.
 • อยู่ใกล้ๆ · นี่เอง
  yòo glâi glâi · nêe eng
  It is close by.
 • ค่ะ · ฉันจะกลับถึงบ้านตอนสามทุ่ม
  kâ · chăn jà glàp tĕung bâan-dton săam tûm
  Yes. I'll be home by nine.
 • ใช่ · ฉันกลับถึงบ้านประมาณเก้าโมง
  châi · chăn glàp tĕung bâan bprà-maan gâo mohng
  Yes. I'll be home by nine.