thai2english logo

but

 • Add to favorites
 • 1
  [ Conjunction ]
  แต่;แต่ว่า
  dtàe ;dtàe wâa

Example Sentences

 • ผมรู้เลย · แต่ผมเสียเขาไป
  pŏm róo loiie · dtàe pŏm sĭia kăo bpai
  I know it. But I lost her.
 • อืม · แต่คุณรู้อะไรไหม
  eum · dtàe kun róo à-rai măi
  Yeah, but you know what ?
 • นุ่มแต่สปริงดี
  nûm dtàe sà-bpring dee
  Firm but springy.
 • เดี๋ยว · แต่เขาเป็นสามีคุณนะ
  dĭieow · dtàe kăo bpen săa-mee kun ná
  Hey, but he's your husband.
 • ใช่ · แต่ใช่วิธีอย่างนี้
  châi · dtàe châi wí-tee yàang née
  Yes, but not this way.
 • ใช่ · แต่ว่าคุณเป็นใคร
  châi · dtàe wâa kun bpen krai
  Yes, but who would you be ?