thai2english-logo
search

board

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural boards ]
  บอร์ด
  bòt
 • 2
  [ Singular noun, plural boards ]
  กรรมการ;คณะกรรมการ
  gam-má-gaan ;ká-ná gam-má-gaan
 • 3
  [ Singular noun, plural boards ]
  กระดาน;ไม้กระดาน
  grà-daan ;mái grà-daan
 • 4
  [ Verb ]
  ขึ้น
  kêun

Example Sentences

 • แล้วป้ายนั่นล่ะ
  láew bpâai nân lâ
  What about the sign board ?
 • ผมอ่านบอร์ดแล้ว
  pŏm àan bòt láew
  I read the board.
 • ทำความสะอาดกระดานดำ
  tam kwaam sà-àat grà-daan dam
  Clean the black board.