thai2english logo

bill

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural bills ]
  บิล
  bin
 • 2
  [ Singular noun, plural bills ]
  ใบปลิว;ใบเสร็จ
  bai bpliw ;bai sèt
 • 3
  [ Singular noun, plural bills ]
  ตั๋ว;ตั๋วเงิน
  dtŭua ;dtŭua ngern
 • 4
  [ Singular noun, plural bills ]
  พระราชบัญญัติ;ร่างพระราชบัญญัติ
  prá râat-chá-ban-yàt ;râang prá râat-chá-ban-yàt

Example Sentences

 • ส่งบิลไปเก็บเงินแล้วกัน
  sòng bin bpai gèp ngern láew gan
  Send me a bill.
 • ก็บิล · ฉันติดอยู่
  gôr bin · chăn dtìt yòo
  Well, Bill , I got tangled.
 • ช่วยจ่ายเงินด้วยนะคะ
  chûuay jàai ngern dûuay ná ká
  Please pay the bill.
 • ขอโทษค่ะ · เก็บเงินด้วยค่ะ
  kŏr tôht kâ · gèp ngern dûuay kâ
  Excuse me, the bill.
 • คุณจ่ายด้วยแล้วกัน
  kun jàai dûuay láew gan
  You pay the bill.