thai2english logo

best

 • Add to favorites
 • 1
  [ Superlative adjective, root word good ]
  ดีที่สุด
  dee têe sùt

Example Sentences

 • ส่วนที่ดีที่สุดของคุณ
  sùuan têe dee têe sùt kŏng kun
  Simply the best of you.
 • มันเป็นสิ่งที่ดีนะ
  man bpen sìng têe dee ná
  It is the best thing.
 • แค่ทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่พอจะทำได้เท่านั้น
  kâe tam nai sìng têe dee têe sùt têe por jà tam dâai tâo nán
  Just doing the best I can.
 • มันดีที่สุดสำหรับภาคสนาม
  man dee têe sùt săm-ràp pâak sà-năam
  Best in their field.
 • ขอบคุณครับ · ผมตั้งใจทำมันดีที่สุดเลย
  kòp kun kráp · pŏm dtâng jai tam man dee têe sùt loiie
  Thank you. I do my best.
 • ดีที่สุดในสามคน
  dee têe sùt nai săam kon
  Best of three.