thai2english logo

before

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  ก่อน;หน้า;มาก่อน;เมื่อก่อน;แต่ก่อน;ก่อนหน้า;เสียก่อน;ก่อนที่;ต่อหน้า;ตรงหน้า
  gòn ;nâa ;maa gòn ;mêuua gòn ;dtàe gòn ;gòn nâa ;sĭia gòn ;gòn têe ;dtòr nâa ;dtrong nâa

Example Sentences

 • ไม่เคยเห็นคุณโกรธขนาดนี้มาก่อนเลย
  mâi koiie hĕn kun gròht kà-nàat née maa gòn loiie
  I never saw you mad before.
 • คุณเคยพบเขามาก่อนเหรอ
  kun koiie póp kăo maa gòn rĕr
  Had you met him before ?
 • ฉันไม่เคยเห็นไอ้นั่นมาก่อน
  chăn mâi koiie hĕn âi nân maa gòn
  I've never seen that before.
 • ฉันไม่เคยทำได้มาก่อน
  chăn mâi koiie tam dâai maa gòn
  I could never do it before.
 • ฉันเคยเห็นเขามาก่อน
  chăn koiie hĕn kăo maa gòn
  I've seen him before.
 • แม้ก่อนที่จะเกิดปัญหานะ
  máe gòn têe jà gèrt bpan-hăa ná
  Even before the problems.