thai2english logo

area

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural areas ]
  ที่;ภาค;บริเวณ;แห่ง;พื้นที่;สถาน;เขต;ที่ทาง;ภูมิภาค;เนื้อที่
  têe ;pâak ;bor-rí-wen ;hàeng ;péun têe ;sà-tăan ;kèt ;têe taang ;poo-mí-pâak ;néuua têe
 • 2
  [ Singular noun, plural areas ]
  ด้าน
  dâan
 • 3
  [ Singular noun, plural areas ]
  แถว;แถวๆ
  tăew ;tăew tăew

Example Sentences

 • นี่เป็นเขตหวงห้าม
  nêe bpen kèt wŏng hâam
  This is a restricted area.
 • ปิดพื้นที่หรือยัง
  bpìt péun têe rĕu yang
  Is this area blocked off ?
 • ตอนนี้เขาเปิดแล้ว
  dton-née kăo bpèrt láew
  The area is open now.
 • ที่นี้เขตปกครองหลักของเรา
  têe née kèt bpòk krong làk kŏng rao
  This is our main area.
 • นี่เป็นเขตหวงห้ามครับ
  nêe bpen kèt wŏng hâam kráp
  This is a prohibited area.
 • ทั้งหมดนี่เลยเหรอ
  táng mòt nêe loiie rĕr
  This whole area ?